การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลปากพะยูน นายยุสุบ  แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากพะยูน  ร่วมกันรับมอบนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และรับฟังแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการงดให้-งดรับ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน ๒๕๖๖ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gitf Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเทศบาลตำบลปากพะยูน และ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี  มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลปากพะยูน แสดงความ  ปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทย

ติดต่อ-สอบถาม