E-SERVICE

แบบคำขอใช้บริการรถดับเพลิง (รถน้ำ)

แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไปออนไลน์

คำร้องขอใช้น้ำประปาออนไลน์

การชำระภาษีกองคลังเทศบาลตำบลปากพะยูน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ

ตรวจสอบสถานะสิทธโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบคำขอจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้

๑. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. รูปถ่ายสินค้า

๕. ป้ายร้านค้า

๖. แผนที่ร้านค้าถึงสำนักงานเทศบาล

เอกสารเพิ่มเติ่ม **กรณีบ้านเช่า***

๑. หนังสือมอบอำนาจ

๒. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน

๕. สำเนาหนังสือสัญญาเช่า

ติดต่อ-สอบถาม