การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อเวทีประชาคม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลปากพะยูน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน โดย นายยุสุบ  แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลปากพะยูน และตัวแทนประชาชน 4 ชุมชน ได้แก่

          1. ชุมชนบ้านหัวฝาด  เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน บ้านแหลมฝาด คือ ชื่อชุมชนเดิม ต่อมามีการเรียกชื่อตามลักษณะที่ตั้งชุมชนเป็น บ้านแหลมหัวฝาด

          2. ชุมชนอำเภอเก่า แต่เดิมเรียกว่า ชุมชนหน้าท่าเรือ เพราะในอดีตเป็นท่าเทียบเรือโดยสาร ระหว่าง บ่อยาง (สงขลา) ระโนด ลำปำ โดยจะต้องหยุดพักที่ท่าเทียบเรือปากพะยูน ส่วนการเรียกชื่อชุมชนอำเภอเก่านั้น เดิมทีที่ว่ากา อำเภอปากพะยูนหลังแรกตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ต่อมาย้ายมาตั้งที่บนควน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตตำบลปากพะยูน

          3. ชุมชนบ้านกลาง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล มีอายุประมาณ 150 ปี ประชากรส่วน ใหญ่มีอาชีพค้าชายและประมง เดิมทีแบ่งออกเป็น บ้านโรงไฟฟ้าเก่า บ้านชายถนน และบ้านชายทะเล

          4. ชุมชนบ้านออก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล มีอายุประมาณ 200 ปี ประชากรส่วน ใหญ่มีอาชีพประมงและค้าขาย ในอดีตชุมชนบ้านออก มีชื่อ บ้านท่านอน และบ้านในสวน ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานประจำชุมชน คือ มัสยิดอัลศอรุสสุนนะห์

ได้ร่วมประชุม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประชุมประชาคมการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อโครงการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและท่าเรือโดยสารเพื่อรองรับธุรกิจของรีสอร์ทให้มีคนมาพักและเป็นท่าเรือที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์จากท่าเรือ โดยมีชาวชุมชนปากพะยูนเข้าร่วมประมาณกว่า ๑๒๐ คน โดยนายยุสุบ แหละตี ตัวแทนเทศบาลตำบลปากพะยูน เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ มีจุดประสงค์จะพัฒนาเป็นสะพานเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาถ่ายรูป จะได้กระตุ้นธุรกิจของการท่องเที่ยว การค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก หรือใช้เป็นท่าเรือสาธารณประโยชน์ ให้ชาวบ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นท่าเทียบเรือ เทศบาลตำบลปากพะยูนจึงได้คำเนินยื่นขอใบอนุญาต เป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กไม่เกิน 20 ตันกรอส และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984.00 ตารางเมตร เมื่อท่าเรือนี้เกิดขึ้น จะมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น จะจัดให้มีลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว จะจัดให้มีล็อค ให้ชาวบ้านตำบลปากพะยูน มาเช่าทำการค้าขายอาหาร ของของฝาก ขายอาหาร เครื่องดื่ม ขายอาหารทะเลสดของชาวประมงในตำบลปากพะยูน จะจัดให้มีลานสำหรับทำกิจกรรมของชาวบ้าน อาทิเช่น ถนนคนเดิน จัดงานประเพณีประจำปี เปิดโอการให้ชาวบ้านตำบลปากพะยูน มาร่วมกันประกอบธุรกิจเพื่อต่อยอดสนับสนุนค้านการท่องเที่ยว ชาวบ้านที่มีเรือเร็ว มีเรือโดยสาร ก็สามารถมาร่วมมือกันรับนักท่องเที่ยวที่มาพัก เป็นต้น

โดยนายยุสุบ แหละตี  เปิดเผยว่าในวันนี้เทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งมีการขออนุญาตถูกต้อง แต่ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ จึงมีความเห็นว่าควรจะมีการชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบ จึงใช้เวทีนี้เป็นการให้ชาวบ้านได้ทราบข้อเท็จจริงพร้อมกัน ซึ่งผลสรุปว่า ชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจแล้วว่า สามารถค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวได้ การเปิดปิดเป็นไปตามเวลาที่ชาวบ้านรับได้ เปิด ส่วนประมงพื้นบ้านที่ยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ จึงตกลงกันว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากพะยูนจะสำรวจดูว่ากลุ่มประมงได้รับความเดือดร้อนจากกรณีใด จะเสียประโยชน์อย่างไร เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

ติดต่อ-สอบถาม