สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ติดต่อ-สอบถาม