๑๔ ธ.ค.๖๔ เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง โดยมีนายพีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด และ พ.จ.อ.อรุณ คงชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบปะ พูดคุย ในเรื่องต่างๆ

ติดต่อ-สอบถาม