๘ ธ.ค. ๖๔ ลงพื้นที่ชุมชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดป้องกันควบคุมโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร มอบให้นายศุภชัย ดีนกาหมีน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากะยูน นายสนิท แหละหมัน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ชุมชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดป้องกันควบคุมโควิด ๑๙ ที่จำเป็นให้กับประชาชนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน (ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วย) ในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาในเบื้องต้น และร่วมเป็นกำลังใจทั้งนี้ เทศบาลตำบลปากพะยูน ขอความร่วมมือประชาชนภายในชุมชนและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

ติดต่อ-สอบถาม