๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

มอบให้พนักงานเทศบาลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง

ติดต่อ-สอบถาม