๒๐ ธ.ค.๖๔ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบริการชุมชน เรื่อง โครงการอาหารท้องถิ่นจากปลาสามน้ำปากพะยูน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนมอบให้นายศุภชัย ดีนกาหมีน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบริการชุมชน เรื่อง โครงการอาหารท้องถิ่นจากปลาสามน้ำ   ปากพะยูนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน สนับสนุนโดย สภาองค์กรชุมชน ,เทศบาลตำบลปากพะยูน ,มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม #U2Tตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม