๒๐ ธ.ค.๖๔ เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง โดยมีนายพีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด พบปะ พูดคุย ในเรื่องต่างๆ

ติดต่อ-สอบถาม