๒๒ ธ.ค.๖๔ ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมเพื่อฝังผู้เสียชีวิต

“อินนาลิลลาฮ์ วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูน”แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงเราจะต้องกลับสู่พระองค์เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มอบให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมเพื่อฝังผู้เสียชีวิตนายกอเฉ็ม เจริญวงศ์ ณ กุโบร์ สุสานสานมุสลิมปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม