๒๒ ธ.ค.๖๔ ลงพื้นที่ดูโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่ติดตามดูโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงพยาบาลเก่า โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อ-สอบถาม