แบบสำรวจ EIT ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง

แบบสำรวจนี้ใช้สำหรับสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เข้ามาติดต่อรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยข้อมูล ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของท่านถูกเก็บเป็นความลับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIl15_VQqBlNT0ogsQxcyT4UIoFvvJPK4gefD4OaroKWaW7w/viewform

ติดต่อ-สอบถาม