กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ติดต่อ-สอบถาม