ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ

เทศบาลตำบลปากพะยูนขอความร่วมมือผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลปากพะยูนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเทศบาลตำบลปากพะยูนจะนำไปพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนต่อไป https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28

ติดต่อ-สอบถาม