นำเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธงพร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๕ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหาร มอบให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล

นำเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธงพร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการหล่อหลอมความสามัคคี สร้างความภูมิใจของคนในชาติ ก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพรตลอดไป

ติดต่อ-สอบถาม