๒๔ มิ.ย.๖๕ ปล่อยกุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ณ ทะเลสาบในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหาร ร่วมกับกรมประมง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
“เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล”กิจกรรมฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบ ปล่อยกุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ณ ทะเลสาบในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม