เทศบาลตำบลปากพะยูนได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมิน EHA4001 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป

#การพัฒนาคุณภาพระบบการบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และนางสาวกรรณิการ์ กาฬรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลปากพะยูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมได้รับเกียรติบัตร อปท.ผ่านการประเมิน EHA4001 การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป โดยมีนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนเป็นผู้รับเกียรติบัตร ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดต่อ-สอบถาม