โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

#โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันทึ่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มอบให้ พ.จ.อ.อรุณ คงชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากพะยูน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากพะยูน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากพะยูน ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ครู และชุมชน ได้ร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนในการทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลปากพะยูน โดยมีนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายกำพล เศรษฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนประดู่ ที่ให้อนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม