โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากพะยูน

เมื่อวันที่ ๓ ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร มอบให้นายทวี มีพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากพะยูน (ต้นกล้าความดี สู่การเรียนรู้ และจิตอาสา) โดยมีนางสาวณัฎฐธิดา สีละบุตร ประธานสภาเด็กและเยาวชนเป็นผู้กล่าวรายงาน มีการอบรมและให้ความรู้กับเด็กๆโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม