ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แค่เข้าไปสแกน QR Code

หรือเข้าไปตอบแบบประเมินได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98BnmNAvljvKFiUJZGUu8yz1WI_oyGAsalv6-ZgEkOdzWLg/viewform?pli=1&fbclid=IwAR3W5gglcuzkfis54Llvj2k66-SwLyF_jAm7jws-ccQql_jqmrhreZsrL8I

ติดต่อ-สอบถาม