โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และตัดแว่นให้ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูน จัดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและตัดแว่นให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยดำเนินการคัดกรองสายตาในกลุ่มผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูนดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากพะยูน โดยมีนาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากพะยูน พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากพะยูนได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน


ติดต่อ-สอบถาม