ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูนสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลปากพะยูนประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีนายชัยนาท รัชนีย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูนสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน นาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม