พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร มอบให้ พ.จ.อ.อรุณ คงชู นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากพะยูน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ-สอบถาม