ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

01.โครงสร้างองค์กร

02.ข้อมูลผู้บริหาร

03.อำนาจหน้าที่

04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

05.ข้อมูลการติดต่อ

06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q & A

09.Social Network

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Line

010. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

011.แผนดำเนินงานประจำปี

012.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

013.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

014. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

015. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

016.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

017.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

018.E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

019.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

022.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

023.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

024.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

025.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

027.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

028.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

030.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจการสภา

หนังสือนัดประชุมสภา

หนังสือเรียกประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

คำแถลงนโยบาย

.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Facebook Messenger

สายตรงนายก 09 9409 1451

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

031.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

032.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

034.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

035.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

036.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

038.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

039.ประมวลภาพจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040.การขับเคลื่อนจริยธรรม

041.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน

ติดต่อ-สอบถาม