ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1.โครงสร้างองค์กร

o2.ข้อมูลผู้บริหาร

o3.อำนาจหน้าที่

o4.ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

o5.ข่าวประชาสัมพันธ์

o6. Q & A

Facebook

f Facebook Messenger

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

o8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o10. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

011. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
  • (One Stop Service : OSS)https://www.dla.go.th/oss.htm

012.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o13.E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o14 . รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20.ประมวลภาพจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21.การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o24.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ว

กิจการสภา

หนังสือนัดประชุมสภา

หนังสือเรียกประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

คำแถลงนโยบาย

.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Facebook Messenger

สายตรงนายก 09 9409 1451

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

o30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31 . รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 o35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ติดต่อ-สอบถาม