ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างองค์กร

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q & A

9.Social Network

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Line

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Facebook Messenger

สายตรงนายก 09 9409 1451

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจการสภา

หนังสือนัดประชุมสภา

หนังสือเรียกประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

คำแถลงนโยบาย

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ติดต่อ-สอบถาม